Kursplan för läsåret 2007/2008
BYGGPROCESSENVBE051
The Construction Process, Basic Course

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter och närvaro på obligatoriska föreläsningar och seminarier. Övrigt: Skriftlig inlämning av övningsuppgifter i rapportform. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggprocessen ur ett byggherreperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltningsaspekter.

Litteratur
Litteratur: Olsson, Skärvad: Företagsekonomi 100, Kompendium Byggprocessen, Avdelningen för Byggnadsekonomi, Strömquist: Skrivboken – Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Svenska språknämnden: Svenska skrivregler.