Kursplan för läsåret 2007/2008
BYGGPROCESSEN OCH FÖRETAGSEKONOMIVBE013
The Construction Process and Business Economics

Antal högskolepoäng: 10,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: VBEA01. Obligatorisk för: V2. Valfri för: L4. Kursansvarig: Stefan Olander, stefan.olander@bekon.lth.se, Byggnadsekonomi. Prestationsbedömning: För erhållande av godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter. För erhållande av betyg 4 och 5 krävs därutöver en skriftlig tentamen. Övrigt: Obligatoriska moment: Skriftlig inlämning av företagsekonomiska beräkningar och bedömningar (nivå 1 enligt V-progr riktlinjer för inlämn uppg). Två skriftliga rapporter om byggprocessen (nivå 2 enligt V-progr riktlinjer för inlämn uppg). Deltagande i obligatorisk övning rörande grupprocesser. Hemsida: http://www.bekon.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning. Utöver detta syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om företagsekonomiska kalkylmetoder och analyser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar byggprocessen ur ett byggherreperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltnings- och arbetsmiljöaspekter. Företagsekonomiska bedömningar i form av kostnads- och intäktsanalys, investeringsbedömning och produktkalkylering är en annan relevant del av kursen. Utöver detta kommer även grundläggande kunskaper om grupprocesser att behandlas.

Litteratur
Litteratur: Olsson, Skärvad: Företagsekonomi 100, Kompendium Byggprocessen, Avdelningen för Byggnadsekonomi, Strömquist: Skrivboken – Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Svenska språknämnden: Svenska skrivregler.