Kursplan för läsåret 2007/2008
REHABILITERINGSTEKNIK OCH DESIGNTNX153
Rehabilitation Engineering and Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNS120, TNX151, TNX152, TNS120, TNSA01, TNSF01, TNX151 och TNX152. Valfri för: C4, C4da, D4, E4, F3, F3mt, M4, MD4. Kursansvarig: Håkan Neveryd, universitetsadjunkt, hakan.neveryd@certec.lth.se, Centrum f rehabiliteringsteknik (Certec). Förkunskapskrav: Minst 105 högskolepoäng från civilingenjörsprogrammet. Förutsatta förkunskaper: TNX097 Rehabiliteringsteknik. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Godkända på kursen TNX097 Rehabiliteringsteknik har förtur. Antal poäng som återstår till examen enligt Ladok 14 dec. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske både enskilt och baserat på arbete i grupp. Om individuella obligatoriska uppgifter och projektarbete i grupp bedöms som godkända, erhålls betyget godkänt. Hemsida: http://www.certec.lth.se/fk.

Syfte
Syftet med kursen är att civilingenjörsstudenterna i sina kommande yrkesroller skall ta hänsyn till människors olika förutsättningar och förmågor samt medverka till att de produkter, tjänster och miljöer som utvecklas blir tillgängliga för så många människor som möjligt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av föreläsningar i designmetodik och rehabiliteringstekniska inlevelseövningar samt ett projektarbete som utförs tillsammans med industridesignstudenter som går kursen ”Funktionshinder – universal design”.
Inlämningsuppgifter är kopplade till föreläsningarna.

Projektarbetet skall resultera i en prototyp av antingen ett hjälpmedel för människor med ett specifikt funktionshinder eller en ”design för alla”-produkt. Kursen är problembaserad och projektorienterad.

Litteratur
Litteraturen utgöres framför allt av Internetsidor.
Litteraturen anpassas i övrigt efter de individuella projektarbetena.