Kursplan för läsåret 2007/2008
KOGNITIONSERGONOMITNS112
Cognitive Ergonomics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNS110, TNS111, MAMA05, TNS110 och TNS111. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Arne Svensk, universitetsadjunkt, arne.svensk@certec.lth.se, Centrum f rehabiliteringsteknik (Certec). Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkända inlämningsuppgifter, godkända presentationer av gruppuppgifter samt godkänd skriftlig opponering på någon annan grupps uppgift. Hemsida: http://www.certec.lth.se/kogn.

Syfte
Syftet med kursen är att studenterna tidigt i utbildningen skall lära sig att utveckla produkter och företeelser som är anpassade till människors tankeförmågor och de situationer i vilken produkten och företeelsen används.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen i kognitionsergonomi innehåller individuella uppgifter och gruppuppgifter där användargränssnittet hos olika produkter och företeelser analyseras och förbättras utifrån ett användbarhetsperspektiv. Gruppuppgifterna utförs i grupper om ca 4 personer.

Den teoretiska delen av kursen utgörs av föreläsningar/seminarier som behandlar följande områden:

Litteratur
Norman, D A: The Design of Everyday Things. Basic Books 2002. ISBN:978-0-465-06710-7.
Material som delas ut vid kursstart och i samband med föreläsningarna/seminarierna.