Kursplan för läsåret 2007/2008
INNOVATIVT UTVECKLINGSARBETE - INTRAPRENÖRSKAP I PRAKTIKENTMAN01
Innovation Engineering - Intrapreneurship in Practice

Antal högskolepoäng: 10. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TMA020 och TMA020. Obligatorisk för: TEMA5. Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se och Dr. Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson@plog.lth.se, Technology Management. Förkunskapskrav: TMA010 teknologi, strategi och struktur. TMA045 Marknadsdriven produktutveckling. Prestationsbedömning: Studenternas resultat utvärderas kontinuerligt med hjälp av dels diskussioner med och observationer av studenterna, dels bedömning av de skriftliga rapporter, som redovisas från projektarbetet. Kurserna examineras i två delar, dels individuellt (40 %) och dels i grupp (60 %). Övrigt: För deltagande i kursen krävs antagning till Technology Managementavslutningen. Kursen kan endast genomföras som grupparbete. Gruppindelningen bestäms av utbildningsledarna för utbildningen. Hemsida: http://www.tm.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten, som intraprenör, kunskap om och färdighet i att driva en teknologiutveckling och/eller produktutveckling i nära anslutning till ett företag med bejakande av aspekter härrörande från forskning & utveckling, marknadsföring, finansiering, logistik, supply chain management, hållbar utveckling, affärsetik mm. Kontexten är det komplexa multifacetterade teknikföretaget i nätverket. Kursen ämnar utveckla intraprenörer som kan integrera flertalet teknologier till produkter och system, hantera och vägleda multiteknologiska/ekonomiska team och skapa underlag för teknologiska innovationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna diskutera och förklara grundläggande begrepp och aspekter av intraprenörskap.

kunna diskutera, argumentera och värdera ett individuellt arbete som visar på fördjupning i projektrelevant område.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna analysera ett företags/organisations strategiska, taktiska, och operativa status avseende produktprogram, produktförnyelse/-utveckling och intraprenörskap, eller relevanta aspekter av denna, baserat på dokument och empiri.

kunna formulera, strukturera och designa ett utvecklingsprojekt i form av ett ”skunkwork” med innehållande affärsplan där centrala och för projektet relevanta aspekter behandlas.

kunna hantera projektsituationer med flertalet intressenter (värdorganisation, handledare, examinator) under dynamiska förhållanden i grupp.

kunna organisera och hantera en projektgrupp med 8-10 deltagare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kunna värdera och reflektera de för projektet relevanta aspekterna skriftligt och muntligt i projektplan och affärsplan (för värdorganisation och kursledning).

Innehåll
Kursen tar utgångspunkt i intraprenörens perspektiv på en teknologirelaterad verksamhet och startar med en kartläggning på ett värdföretag. Därefter ska gruppen driva en teknologiutveckling och/eller produktutveckling i nära anslutning till värdföretaget med bejakande av aspekter härrörande från forskning & utveckling, marknadsföring, finansiering, logistik, supply chain management, hållbar utveckling, affärsetik mm.

Litteratur
McGrath, R.G. & Macmillan, I.C. (2000) The entrepreneurial mindset: Strategies for continously creating opportunity in an age of uncertainty, Boston, MA.: Harvard Business School Press.
Artikelkompendier