Kursplan för läsåret 2007/2008
MARKNADSDRIVEN PRODUKTUTVECKLINGTMA045
Market Driven Product Development

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: TMA020, TMA020 och TMA020. Obligatorisk för: TEMA3. Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Technology Management. Prestationsbedömning: Ett obligatoriskt projektarbete ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkända projektarbeten poängsätts i intervallet 25 - 50 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Utöver projektarbetet ingår också en individuell skriftlig tentamen, för vilken 25 - 50 poäng erhålls vid godkänt resultat. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tm.lu.se.

Syfte
I ett övergripande perspektiv syftar denna kurs till att ge grundläggande insikter om innovativt utvecklingsarbete sett i ett marknadsperspektiv för att åstadkomma nya ändamålsenliga produkter, som kan ge upphov till ny produktion och därmed säkerställa konkurrenskraften hos existerande företag eller ge upphov till nya företag. Ett lika viktigt syfte är att bibehålla företagets konkurrenskraft genom förbättring/vidareutveckling av existerande produkter.

Konkret ska detta uppnås genom att ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktplanering/produktförnyelse och produktutveckling. Vidare skall kursen ge fördjupad förståelse för betydelsen av marknadsaspekterna vid produktutveckling. Kursen ger också introduktion i konstruktionsmetodik, i form av procedurer, metoder och tekniker som utnyttjas i metodiskt/systematiskt konstruktionsarbete

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar produktplanering och koncept-/principutveckling inom ramen för en marknadsdriven produktutvecklingsprocess. Inledningsvis föreläses teori för var och en av de ingående delarna, marknadsanalys, marknadsföring och metodik för produktplanering och produktutveckling. Därefter genomförs ett tillämpningsprojekt. Den inledande delen av detta projektet, om produktplanering, integreras med produktutvecklingsprocessens koncept-/principkonstruktionsfas och arbetet dokumenteras i en rapport. Projektet utförs om möjligt i direkt samverkan med ett industriföretag. Alternativt utnyttjas ett fiktivt företag, för att ge den industrinära anknytningen av projektet. Arbetet utförs i grupper om 3–5 teknologer per grupp. Dessa arbeten presenteras vid en för alla kursdeltagarna gemensam redovisning. Varje projektarbete redovisas i form av en rapport – gemensam för hela gruppen. Efter genomförd presentation genomför varje grupp en självvärdering av sitt arbete, som ligger till grund för den slutliga bedömningen. Varje gruppmedlem erhåller den för sin grupp erhållna poängen. Kursen avslutas med en skriftlig tentamen.

Litteratur
Ulrich, K. & Eppinger, S., Product Design and Development, McGraw-Hill International Editions, 3rd ed., 2004.
Mohr, J., Sengupta, S. & Slater, S., Marketing of High-Technology Products and Innovations, Prentice-Hall, 2nd ed., 2005.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Tentamen ger vid godkänt resultat poäng i intervallet 25 - 50 poäng. Delmomentet omfattar: Tentamen avser kontroll av den individuella kunskapsinhämtningen från kursens teoridel.

Kod: 0208. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen. Poäng ges vid godkänt projektarbete i intervallet 25 - 50 poäng. Delmomentet omfattar: Det integrerade produktplanerings- och produktutvecklingsprojektet utförs i direkt samverkan med ett industriföretag, alternativt i ett fiktivt företag. Projektet görs i grupp om 3–5 teknologer och redovisas i en för respektive grupp gemensam rapport.