Kursplan för läsåret 2007/2008
CELLENS BIOLOGITEK295
Biology of the Cell

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: N2. Kursansvarig: Kersti Alm, kersti.alm@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Prestationsbedömning: Kursen avslutas med skriftlig examination. För godkänt krävs deltagande i obligatoriska laborationer, datorövningar och gruppövningar. Betyget baseras på tentamen. Hemsida: http://www.teknisknanovetenskap.lth.se/programmet/arskurs2/Cellbio/Cellbio1.html.

Syfte
Kursen är en introduktion till cellbiologi. Den behandlar cellens strukturer och funktioner samt ger en överblick över de komplexa processer som sker i levande celler. Kursen ger grunden inom cellbiologi för fortsatta biologi/medicinstudier för de studenter som vill specialisera sig mot en medicinsk-biologisk inriktning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

förstå och kunna redogöra för

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

känna till och vara förtrogen med

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

förstå och kunna diskutera hur en levande cell är uppbyggd och hur de olika livsnödvändiga processerna i cellen fungerar och samverkar.

Innehåll
Cellens uppbyggnad och sammansättning hos mikroorganismer, växter och djur. Proteiners, nukleinsyrors och membraners struktur och funktion. Energiomvandlingars mekanism. Cellreproduktion, mitos, cellcykel och cancertillväxt. Celldifferentiering och olika specialiserade djurceller. DNA-struktur och DNA-replikation. Genexpression och proteinsyntes.

Litteratur
Enligt av institutionen fastställd litteraturlista vilken ska finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart.