Kursplan för läsåret 2007/2008
BIOLOGISKA SYSTEMTEK292
Biological Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: Pi4bm, Pi4mrk. Kursansvarig: Dan-E. Nilsson, dan-e.nilsson@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förutsatta förkunskaper: TEK290 Biologisk översiktskurs, FMA450 System och transformer, FRT010 Reglerteknik AK eller motsvarande kurser. Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Hemsida: http://www.darwin.biol.lu.se/cellorgbiol.

Syfte
Kursen syftar till att ge kunskaper i biologiskt systemtänkande på olika organisationsnivåer. Den skall ge kunskap om biologiska begrepp samt insikt och träning i modellering om biologiska system från genetisk till global nivå.

Ett ytterligare syfte är att ge erfarenhet i att kommunicera med biologer som saknar teknisk bakgrund.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Temata:

Litteratur
Kompendium från institutionen, artiklar