Kursplan för läsåret 2007/2008
BIOKEMITEK287
Biochemistry

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MOB102 och MOB102. Obligatorisk för: N3nbm. Valfri för: N3. Kursansvarig: Cecilia Emanuelsson, Cecilia.Emanuelsson@biochemistry.lu.se, Kemiska institutionen. Förkunskapskrav: FAF160 Fysik - våglära och atomfysik, TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler, TEK295 Cellens biologi och TEK015 Människans fysiologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig tentamen. Deltagande i laborationer och vissa gruppövningar, och därmed integrerad annan undervisning, är obligatoriskt. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Hemsida: http://www.biokem.lu.se.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Läskursen täcker cellens uppbyggnad, nukleinsyrors struktur och funktion, proteiners och membraners struktur och funktion, enzymkatalys, cellens metabolism och dess reglering, bioinformatik och proteomik, och cellbiologiska metoder. Kursen innefattar dessutom en omfattande datorlaboration i bioinformatik samt en flerdagarslaboration.

Litteratur
Berg, Tymoczko och Stryer: Biochemistry. WH Freeman and Company 2007. ISBN: 0-7167-8724-5.
Exakta läsanvisningar ges vid kursstart.