Kursplan för läsåret 2007/2008
TEKNIKSTÖDD KOMMUNIKATIONTEK280
Technology Supported Communication

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: C3, C3da. Kursansvarig: Jana Holsanova, Kognitionsforskning, Jana.Holsanova@lucs.lu.se, Filosofiska inst. Förutsatta förkunskaper: TEK210 Kognition. Prestationsbedömning: Muntlig redovisning och skriftlig (hem)tentamen. För slutbetyg fordras även godkända övningsuppgifter. Hemsida: http://www.lucs.lu.se/.

Syfte
Kursens syfte är att ge förståelse för möjligheter och begränsningar som uppstår i kommunikationen där en ny teknik används.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
1. Mänsklig kommunikation, face-to-face. Kursen tar avstamp i hur vi kommunicerar ansikte mot ansikte: hur vi förmedlar vårt budskap, hur vi kommunicerar multimodalt (med språk, gester, blickriktning), hur vi skapar förståelse, hur vi handskas med förväntningar, hur vi förebygger missförstånd. Målet med dessa moment är att lyfta fram medvetenheten om de möjligheter och problem som kan uppstå när vi talar ansikte mot ansikte. Form: Föreläsningar, övningar, laborationer, självstudium.

2. Teknikstödd kommunikation. Kursen fortsätter med att fokusera på specifika typer av teknikstödd kommunikation. I dessa moment utforskas följande frågor: Vilka möjligheter och begränsningar dyker upp i samband med teknikanvändning? Hur kompenserar vi för den sociala kommunikationsbiten (hövlighet, humor, ironi)? Hur skiljer sig teknikstödd kommunikation från face-to-face kommunikation? Målet är att peka dels på de möjligheter som den nya tekniken erbjuder, dels på de problem och kommunikationsbrister som kan uppstå när tekniken är inblandad. Form: Föreläsning, övningar, enskilda empiriska studier, fält- och labbövningar, videoinspelningar, datatranskriptioner, gruppdiskussioner.

Litteratur
En samling av konferensartiklar, tidskriftsartiklar och vetenskapliga rapporter. Texter tillhandahålls av institutionen.