Kursplan för läsåret 2007/2008
TEORETISK EVOLUTIONSBIOLOGITEK275
Theoretical Evolutionary Biology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Valfri för: Pi3. Kursansvarig: Jörgen Ripa, ekologiska instutitionen, jorgen.ripa@teorekol.lu.se. Förutsatta förkunskaper: TEK290, Biologisk översiktskurs. Prestationsbedömning: För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd deltentamen, tentamen, godkända laborationsrapporter, godkänd projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom resultatet på sluttentamen. Övrigt: Kursen kan inte tillgodoräknas i en examen tillsammans med BIO786, Teoretisk ekologi 10 hp och/eller BIO793, Populations- och samhällsdynamik 10 hp. Kursen är identisk med CBI406, naturvetenskaplig fakultet, Lunds universitet. Hemsida: http://www.biol.lu.se.

Syfte
Syftet är att studenterna ska få en djupare förståelse för grundläggande evolutionära begrepp, modeller och teoretiska resultat.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen består av ett antal huvudmoment uppdelade i olika delar:

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken ska finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart. Se Biologisk grundutbildnings web-sida