Kursplan för läsåret 2007/2008
MIKROEKONOMI - TEORI FÖR INDIVIDUELLA VAL SAMT SPELTEORITEK145
Microeconomics - Theory for Individual Choice and Game Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK701 och NEKM31. Valfri för: Pi4. Kursansvarig: Professor Lars-Gunnar Svensson, lars-gunnar.svensson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare möjlighet till examination anordnas i nära anslutning härtill. I kursen ingår också 1-2 betygsatta inlämningsuppgifter. Övrigt: För ytterligare information, kontakta Nationalekonomiska institutionen. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper dels i mikroekonomisk teori avseende individers och företags val i en perfekt konkurrenssituation och i en imperfekt konkurrenssituation med non-kooperativ spelteori med tillämpningar på ekonomiska modeller och problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
I en första del av kursen modelleras den teknologi som ett företag kan förväntas möta. Därefter visas under vilka omständigheter all relevant teknologisk information finns i rent ekonomiska storheter. Vidare visas hur effektivitetsanalys kan genomföras via DEA-analys. Därefter fokuserar kursen på den individuella valsituationen och olika representationssatser härleds. Detta gäller såväl för val under osäkerhet som för val utan osäkerhet. Olika tillämpningar av preferensteorin gås igenom. Det gäller välfärdsteorins första huvudsats och applikationer på olika former av tillgångsmarknader. Det gäller även andra typer av val under osäkerhet. Slutligen behandlas den duala ansatsen i konsumtionsteorin. Här ges en fullständig karaktärisering av konsekvenserna av individens nyttomaximeringsbeteende i en marknadssituation. Resultat som Slutsky-ekvationen, Roys identitet och Shepards lemma härleds. I en andra del av kursen behandlas den nonkooperativa spelteorin och dess ekonomiska tillämpningar. Tonvikten ligger på statiska och dynamiska spel med fullständig information, men även enklare spel med ofullständig information, speciellt signaleringsspel, tas upp.

Litteratur
Gibbons R.: A Primer in Game Theory. Harvester Wheatsheaf, 1992
Mas-Colell A, Whinston M D and Green J R: Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995
Kompletterande material.