Kursplan för läsåret 2007/2008
INDUSTRIELL ORGANISATIONTEK140
Economics, Industrial Organization

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK603 och NEKK16. Valfri för: I3ai. Kursansvarig: Professor Jerker Holm, Jerker.Holm@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: Mikroekonomi för tekniker (VFT120, TEK115 el. TEK116). Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare möjlighet till examination anordnas i nära anslutning härtill. Kursen består också av en frivillig inlämnings- och presentationsuppgift som är poänggivande. Denna poäng får tillgodoräknas vid ordinarie examinationstillfälle samt ordinarie omexaminationstillfälle. Övrigt: Motsvaras av NEK603. För ytterligare information kontakta Nationalekonomiska institutionen. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge en introduktion till några framträdande modeller och verktyg som används inom ämnet industriell organisation samt att ge en orientering om viktiga frågeställningar samt empiriska resultat inom detsamma.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha grundläggande förståelse och kunskap om:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha färdigheten och förmågan att:

- Förklara med egna ord viktiga termer inom ämnet.

- Tillämpa enkla mått på marknadsstruktur.

- Analysera enkla prisdiskrimineringsproblem.

- Redogöra för och analysera modeller avseende horisontell samt vertikal produktdifferentiering.

- Redogöra och analysera effekter av paketering samt s.k. ”tie-ins”.

- Tillämpa enklare oligopolmodeller och dra slutsatser från dem.

- Redogöra för den grundläggande teorin bakom kartellsamverkan samt andra konkurrenshämmande åtgärder.

- Analysera motiv bakom fusioner samt deras konsekvenser.

- Redogöra för hur vissa vertikala problem kan uppstå och lösas.

- Redogöra för olika teorier om hur FoU beror på marknadsstrukturen samt för motiv och strategier bakom patent.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till ekonomiska modeller inom industriell organisation. Detta förhållningssätt betonar att många olika situationer kan analyseras med samma teoretiska verktyg men att detaljer i modellerna kan vara avgörande för de slutsatser som kan dras.

Innehåll
Kursen innehåller en genomgång av de teoretiska verktyg och modeller som används för att analysera frågeställningar om hur företag agerar på marknader gentemot konsumenter och andra företag. I många fall studeras mer specifika men mer realistiska modeller av marknader än i traditionell mikroteori där generella resultat ofta kommer i förgrunden. Efter att begreppet marknadsstruktur analyserats består kursen huvudsakligen av tre moment. Det första analyserar hur en monopolist kan exploatera sin marknadsmakt genom bl.a. prisdiskriminering, horisontell och vertikal produktdifferentiering samt genom paketerbjudanden. Det andra momentet inbegriper en strategisk analys av hur företag interagerar med andra företag enligt tradtionell oligopolteori och enligt nyare modeller som vilar på icke-kooperativ spelteori. I detta moment berörs konkurrenslagstiftningen och aktuella fall av priskarteller samt missbruk av dominerande ställning analyseras utifrån ekonomisk synvinkel. Det sista huvudmomentet behandlar kontraktsmässiga förhållanden mellan företag. Horisontella kontrakt som fusioner analyseras men tonvikten ligger på olika former av vertikala kontrakt som vertikal prissättning, exklusiva territorier m.m. Avslutningsvis behandlas teorier om FoU samt patent.

Litteratur
Pepall, L., Richards, D. & Norman, G.: Industrial Organization: contemporary theory and practice. South-Western College Publishing, 2005, 3rd edition. (ISBN-0324261306)
Kompletterande material.