Kursplan för läsåret 2007/2008
MIKROEKONOMISK TEORI - ALLMÄN JÄMVIKTTEK137
Microeconomics - General Equilibrium Theory

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK702 och NEKM46. Valfri för: I4, Pi4. Kursansvarig: Professor Anders Borglin, Anders.Borglin@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Övrigt: Motsvaras av NEK702. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Mål

Innehåll
Kursen behandlar klassisk allmänjämviktsteori. Det gäller innebörd och existens av Walras-jämvikt, välfärdsegenskaper, entydighet och stabilitet samt kärnan. Vidare ges en introduktion till jämvikt med osäkerhet, tillgångsmarknader och ofullständiga marknader.

Litteratur
Mas-Colell A, Whinston M D and Green J R: Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.
Kompletterande material