Kursplan för läsåret 2007/2008
MIKROEKONOMISK TEORITEK135
Microeconomic Theory

Antal högskolepoäng: 10,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK601, TEK120, NEKB21 och TEK120. Obligatorisk för: Pi3fm. Valfri för: I3fi. Kursansvarig: Professor Fredrik Andersson, fredrik.andersson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: Mikroekonomi för tekniker (VFT120, TEK115 el. TEK116). Kan ställas in: Vid mindre än 15 anmälda. Prestationsbedömning: Kursen examineras med skriftlig tentamen vid kursens slut samt poänggivande frivilliga inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna en grundläggande genomgång av modern mikroekonomisk teori, innefattande teorin för konsumtion och produktion, teorin för fåtalskonkurrens och dess spelteoretiska grundvalar samt delar av teorin för finansiella marknader.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med grunderna för individuell beslutsteori; val under osäkerhet behandlas särskilt. Via analys av allmän jämvikt i en ekonomi ges även en tillämpning på finansiella problem och på försäkringsproblem. Företag och teknologier modelleras. Den duala ansatsen till produktionsteorin behandlas och tillämpas på effektivitetsanalys av ekonomiska enheter. Spelteoretiska lösningsbegrepp definieras och används för analys av företags strategiska kvantitets- och prissättningsproblem på marknader med ett fåtal aktörer. Kursen innehåller även en introduktion till finansiell ekonomi; bland annat diskuteras portföljvalsteori, samt jämviktsprissättning av finansiella tillgångar respektive arbitragefri prissättning av derivattillgångar.

Litteratur
Varian, H.R. (2005) Intermediate Microeconomics, W.W. Norton & Company.
Föreläsningsanteckningar.