Kursplan för läsåret 2007/2008
BIOLOGISK MILJÖÖVERVAKNINGTEK105
Biological Monitoring

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: BIO639, BIO639 och BIO639. Valfri för: W4, W4ne. Kursansvarig: Eva Waldemarson, Eva.Waldemarson@ekol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Förkunskapskrav: 90 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIO580 Ekologi, grundkurs 15 hp samt minst 3 hp floristik. Prestationsbedömning: För godkänt på hela kursen krävs godkänd tentamen och godkända projektrapporter samt deltagande i alla obligatoriska moment. Examinaton sker skriftligt i form av tentamen vid kursens slut. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill. Övrigt: Deltagande i exkursioner, fältövningar, seminarier, gruppövningar och projektarbeten och därmed integrerad annan undervisning är obligatoriskt. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi.

Syfte
Det övergripande målet för kursen är att de studerande skall förstå den vetenskapliga grunden för biologisk miljöövervakning inom naturvården. Kursen skall förbereda den studerande för yrkesverksamhet som ställer krav på kunskap om hur övervakning av växt- och djurpopulationer genomförs och om hur insamlade data kan tolkas.

Kursens mål är att studenter skall kunna planera undersökningar, kritiskt bedöma tillståndsbeskrivningar med olika metoder och i tillämpliga delar analysera tidsserier, samt behärska resultatredovisningar för olika målgrupper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Behärska:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Behärska:

Innehåll

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart, se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi