Kursplan för läsåret 2007/2008
FINANSIELL EKONOMI, AVANCERAD KURSTEK103
Financial Economics, Advanced Course

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEK721 och NEKM25. Valfri för: I4fi, Pi4fm. Kursansvarig: Professor Björn Hansson, Bjorn.Hansson@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: Grundläggande finansiell ekonomi och statistik. Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Quick quizes under kursens gång är poänggivande. Poängen får tillgodoräknas vid examinationstillfällen enbart under innevarande termin. Övrigt: Motsvaras av NEK721. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna förståelse för välkända idéer och teorier inom finansiell ekonomi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Innehåll
Kursen behandlar följande byggstenar i finansiell ekonomi:

• Investeringsbeslut under säkerhet: Fisher-separabilitet.

• Förväntad nytta. Riskaversion och säkerhetsekvivalent. Graden av absolut och relativ riskaversion. Stokastisk dominans, MV-kriteriet och den effektiva mängden.

• Rena värdepapper (Arrow Debreu-värdepapper). Kompletta marknader.

• Mean-Variance-portföljvalsteori. Konstruktion av portföljfronten. Diversifierbar risk.

• Marknadsjämvikt. CAPM, APT och multifaktorjämviktsmodeller.

• Prissättning av tillståndsberoende tillgångar. Put-Call-paritet. Binomialansatsen. Black-Scholes.

• Terminsstrukturen på räntor.

• Analys av reala optioner.

• Effektiva kapitalmarknader. Teori och empiri.

• Informationsasymmetrier och agentteori.

Litteratur
Campbell J & Lo A & MacKinlay A: The Econometrics of Financial Markets, Princeton 1998.
Danthine, J.-P. and J. Donaldson: Intermediate Financial Theory, Prentice-Hall, 2001.
Föreläsningskompendium.