Kursplan för läsåret 2007/2008
TILLÄMPAD EKOTOXIKOLOGITEK097
Applied Ecotoxicology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: BIO791, BIO791, BIO791 och BIOR52. Valfri för: RH4, W4, W4ne, W4ve. Kursansvarig: Olof Berglund, Olof.Berglund@ekol.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Förkunskapskrav: 105 hp naturvetenskapliga studier inkluderande kunskaper motsvarande BIO580 Ekologi, grundkurs 15 hp, kemi 15 hp samt BIO644 Ekotoxikologi 1, 15 hp eller BIO655 Marin ekotoxikologi 15 hp eller KEM005 Analytisk kemi 15 hp. Prestationsbedömning: Kursen består huvudsakligen av tre moment: seminarier, laborativt projektarbete i grupp samt ett individuellt uppdrag av tillämpad karaktär. Seminarierna består av muntliga presentationer av utvalda artiklar eller bokkapitel med efterföljande frågor och diskussion. Uppdraget är ett litteraturprojekt som beställts av en extern uppdragsgivare. Det laborativa kursprojektet och det tillämpade uppdraget löper under hela kursen. Det laborativa projektet redovisas dels som en vetenskaplig artikel och dels som en poster. Det tillämpade uppdraget presenteras dels skriftligt i en rapport och dels muntligt. Kursen avslutas med två konferensdagar där alla resultat från kursen redovisas, konferensen är öppen för allmänheten och uppdragsgivarna bjuds in. Konferensarrangemangen ordnas av studenterna. Efter konferensen ges individuell feedback på studenternas prestationer av kursledaren och uppdragsgivaren. Examination sker vid kursens slut genom en sammanvägning av varje students insatser under kursen. För studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkända laborationsrapporter, godkända inlämningsuppgifter, godkänd projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Övrigt: Problemorienterad undervisning, studiebesök med intervjuer, laborationer med redovisningar, samt tillämpningsuppgiften är viktiga moment som tränar studenterna inför framtida yrkesverksamhet. Deltagande i alla moment utom föreläsningar är obligatoriskt. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi/index.html.

Syfte
Studenterna ska efter avslutad kurs ha förvärvat en förståelse för ekotoxikologisk teori, metodik och praktik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha förvärvat följande kunskaper

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förvärvat följande färdigheter

Innehåll
Kursen är en fördjupning och yrkesorientering i ämnet ekotoxikologi. Den ger studenterna träning och kunskaper för yrken med behov av ekotoxikologisk kompetens. Kursen ger ett helhetsperspektiv på miljögifter där allt från spridning, kemiska egenskaper och persistens till effekter från cell- till ekosystem nivå. Riskhantering i samhället behandlas. Kursen innehåller miljökemisk, effektorienterad och samhällstillämpad ekotoxikologi. Den miljökemiska och effektorienterade ekotoxikologin utgör den teoretiska basen som är nödvändig för förståelse och tolkning av ekotoxikologiskt relaterade miljöproblem. Det samhällstillämpade materialet består av sådan kunskap som är av direkt samhällelig eller teknisk nytta för lösandet eller hanteringen av ekotoxikologiskt relaterade problem.

Delområden som ingår:

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi