Kursplan för läsåret 2007/2008
INFORMATION, RISK OCH OSÄKERHETTEK090
Economics, Information, Risk and Uncertainty

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: NEKM27. Valfri för: I4fi, Pi4fm, RH4. Kursansvarig: Erik Wengström, erik.wengstrom@nek.lu.se, Nationalekonomiska inst. Förkunskapskrav: TEK120 Mikroekonomisk teori B. Prestationsbedömning: Examinationen består av dels obligatoriska inlämningsuppgifter, dels en tentamen i slutet av kursen som kan vara skriftlig, muntlig eller bestå av ett projektarbete. Övrigt: För ytterligare information, kontakta Nationalekonomiska institutionen. Hemsida: http://www.nek.lu.se.

Syfte
Syftet med kursen är att skapa en djupare förståelse för ekonomisk teori och tillämpningen av vetenskapliga analysmetoder. Målet är att ge färdigheter i att hantera empiriskt material på ett självständigt och kritiskt sätt. De mer specifika målen med kursen är att öka studentens förståelse för situationer där individer, företag och organisationer verkar i miljöer som kännetecknas av risk, osäkerhet och imperfekt information.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha kunskap och förståelse om:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha intellektuella och praktiska färdigheter i att

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga att genomföra vidare studier i ämnet och att söka och utvärdera information med en hög grad av självständighet

Innehåll
Kursen ger en introduktion till beslutsfattande under risk och osäkerhet, speciellt i fallet med asymmetrisk information. Exempel ges från olika delar av ekonomisk teori.
Följande ämnen behandlas:

Ämnen för sista delen av kursen kan variera beroende på deltagarnas intressen.

Litteratur
Borglin, A.: Economic Dynamics and general Equilibrium, Springer 2003.
Borglin, A.: Topics in the Theory of Choice under Uncertainty and Risk, revised version fall 2004.
Kompletterande material.