Kursplan för läsåret 2007/2008
VÄXTBIOLOGITEK087
Plant Biology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: ??1925. Valfri för: N4. Kursansvarig: Carin Jarl-Sunesson, Carin.Jarl-Sunesson@cob.lu.se, Inst f cell- och organismbiologi. Förkunskapskrav: TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler, TEK295 Cellens biologi, TEK015 Människans fysiologi och TEK012 Genetik och mikrobiologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval görs på minst antal poäng som åter står till examen. Prestationsbedömning: Undervisningen består av seminarier, projekt, diskussionstillfällen och grupparbeten. Deltagande i studiebesök, diskussionstillfällen och projekt är obligatoriskt. I de laborativa projekten ingår även litteratursökning. Examination sker skriftligt i form av tentamen vid kursens slut. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter, godkänd projektrapport samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi.

Syfte
Kursen skall ge kunskaper för fördjupade studier och för yrkesverksamhet inom framför allt det kemisk-biologiska-biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha förvärvat följande kunskaper och färdigheter så att de kan redogöra för

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi