Kursplan för läsåret 2007/2008
ENTREPRENÖRSKAP OCH AFFÄRSUTVECKLINGTEK075
Entrepreneurship and Business Development

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: ID4. Kursansvarig: Professor Hans Landström, Hans.Landstrom@fek.lu.se och Doktorand Jörgen Adolfsson, Jorgen.Adolfsson@fek.lu.se, Företagsekonomiska inst. Prestationsbedömning: Examinationen sker gruppvis genom bedömning av dels två inlämnade PM relaterade till kurslitteraturen och utvecklingen av en affärsplan (omfattande 20% vardera av betyget), och dels ett inlämnat och presenterat projektarbete i form av en affärsplan (omfattande 60% av betyget). Aktivt deltagande på kursen (minst 80% deltagande) krävs.

Syfte
Kursen fokuseras på det entreprenörskap som relaterar sig till etableringen av nya företag. Ett helhetsperspektiv används för att belysa förutsättningarna för företagsetablering, vilket innebär att såväl etableringsprocessen, entreprenörens roll, och omgivningens betydelse kommer att behandlas. Särskild vikt kommer att läggas på kunskapen kring etableringsprocessen innefattande; upptäckten av nya affärsmöjligheter, organisering av nödvändiga resurser, och exploateringen av dessa affärsmöjligheter på en marknad.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kursen ger en bas om vanliga problem och hinder för uppstart och utveckling av ett nystartat företag samt arbetet med att utveckla egna affärsplaner. Denna bas innehåller kunskap om och förståelse för etableringsprocessen för ett nystartat företag, entreprenörskapets innebörd och betydelse, förutsättningar för entreprenörskap samt en entreprenöriella processen.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

träna sin entreprenöriella förmåga och tillämpa de kunskaper som erhållits i ett konkret ”affärsutvecklingsprojekt”.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

..................

Innehåll
Kursen delas in i tre moment:

Moment I: Entreprenörskapets förutsättningar
Detta moment behandlar:

Moment II: Den entreprenöriella processen
Detta moment behandlar:

Moment III: Affärsutvecklingsprojekt
Under detta moment skall studenterna i grupper om 2-3 deltagare utarbeta ett första utkast till en affärsplan.

Litteratur
Landström, H., 2005, Entreprenörskapets rötter, Lund: Studentlitteratur.
Landström, H. & Löwegren, M., 2007, Entreprenörskap och företagsetablering, Lund: Studentlitteratur.
For the business project:
Klofsten, M., 2002, Affärsplattformen, Stockholm: SNS Förlag.
McKinsey & Company, 2002, Affärsplanering – En handbok för nya tillväxtföretag, Stockholm: Ekerlids förlag.