Kursplan för läsåret 2007/2008
DESIGN MANAGEMENT OCH FRAMTIDSFRÅGORTEK065
Design Management and Future Forecasting

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska. Obligatorisk för: ID5. Kursansvarig: Univ.lektor Christer Kedström, Christer.Kedstrom@fek.lu.se, Företagsekonomiska inst. Förkunskapskrav: TEK055 Design Management I. Prestationsbedömning: Efter genomgången kurs skall studenten kunna: redovisa skriftligt och muntligt de genomförda analyserna och det genomförda projektet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna diskutera och förklara grundläggande begrepp och aspekter av inom allmän företagsstrategi, varumärkestoeri (branding) samt scenariometoden.

kunna diskutera, argumentera och värdera ett individuellt arbete som visar på fördjupning i projektrelevant område.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

kunna formulera, strukturera och designa ett utredningsprojekt där ett företagsstrategi varumärkesanvändning och arbete med framtidsvisionerna granskas.

kunna analysera ett företags/organisations strategi och branding med särskild hänsyn till för design relevanta aspekter.

kunna genomföra en en studie av ett företagsframtida möjligheter med hjälp av scenariometoden

kunna organisera och hantera en projektgrupp med 2-4 deltagare.

Innehåll
Kursens studieområden studeras och diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, fallföretagsstudier, diskussionsfall och kurslitteraturen.

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på helhetsperspektivet ”designs roll i företaget” och företagets övergripande designpolicy.

Litteratur
Litteratur väljes i samråd med examinator och avrapporteras vid ett särskilt litteraturseminarium.