Kursplan för läsåret 2007/2008
DESIGN MANAGEMENT ITEK055
Design Management I

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: UG. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska. Obligatorisk för: ID3. Kursansvarig: Univ.lektor Christer Kedström, Christer.Kedstrom@fek.lu.se, Företagsekonomiska inst. Prestationsbedömning: Studenten skall redovisa skriftligt och muntligt de genomförda analyserna och det genomförda projektet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Ledningsfrågorna diskuteras ur flera olika perspektiv med hjälp av gäster, fallföretagsstudier, diskussionsfall och kurslitteraturen. Härvid avses med design fenomen som produktdesign, miljödesign (kontor, butiker m.m.), kommunikationsdesign och kombinationer då man nyttjar begrepp och termer som corporate identity.

Design management avser ledning och ansvar för företagets design.

Tyngdpunkten i kursen kommer att ligga på produktutveckling/-politik och företagets övergripande designpolicy.

Litteratur
M Bruce and J Bessant Design in Business. Financial Times, Prentice Hall
Artikelkompendium. Red: C Kedström.