Kursplan för läsåret 2007/2008
BESKATTNINGSRÄTT ITEK050
Business Law, Tax Law I

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: L4. Kursansvarig: Universitetsadjunkt Christina Gyland, Christina.Gyland@busilaw.lu.se, Inst för handelsrätt. Förkunskapskrav: VFR140 Grundläggande juridik, VFT045 Fastighetsekonomi. Prestationsbedömning: Examination sker fortlöpande genom praktikfall. Övrigt: Kursen läses delvis gemensamt med studenter på Ekonomihögskolan. Beskattningsrätten har ett nära samband med delar av företagsekonomin, främst redovisning och finansiering. Detta bör beaktas vid studieplaneringen. Hemsida: http://www.busilaw.lu.se.

Syfte
Studenterna ska bli förtrogna med de juridiska systemen på skatteområdet. Studenterna ska lära sig hitta och tillämpa aktuella skatterättsliga regler men också skaffa sig en mer övergripande systemförståelse av juridiken, som är viktig att ha när civilingenjören ska hantera praktiska problem i företaget, samhället eller på en myndighet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Studenterna ska genom praktikfall inhämta grunderna i det svenska skatte- och avgiftssystemet. Praktikfallen är så konstruerade att studenten får öva det skatterättsliga systemet på verklighetsnära exempel, där studenten måste ta hänsyn till olika samhällsintressen.

Litteratur
Lodin Sven-Olof, Lindencrona Gustaf, Melz Peter, Silverberg Christer: Inkomstskatt, del 1–2, Studentlitteratur 10 uppl 2005
Gyland Christina, Lewén Greger: Övningar i skatterätt Iustus Förlag 12 uppl 2005
Melz Peter: Mervärdesskatt, Iustus Förslag 13 uppl 2001
Rabe Gunnar: Skattelagstiftning, Norstedts Juridik 2005:1.
Rekommenderad litteratur:
Thorell Per: Företagens redovisning, Iustus, 4 uppl 2003.