Kursplan för läsåret 2007/2008
GENETIK OCH MIKROBIOLOGITEK012
Genetics and Microbiology

Antal högskolepoäng: 15. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: EXTF10. Valfri för: N4, N4nbm. Kursansvarig: Christina Ledje, Christina.Ledje@cob.lu.se och Lars-Olof Hedén, Lars-Olof.Heden@cob.lu.se, Inst för biologisk grundutbildning. Förkunskapskrav: TEK285 Kemi - från allmän kemi till livets molekyler, TEK295 Cellens biologi och TEK015 Människans fysiologi. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval görs på minst antal poäng som återstår till examen. Prestationsbedömning: Undervisningen utgörs av föreläsningar, lärarledda självstudier, räkneövningar, bioinformatikövning och laborationer. Deltagande i laborationer och bioinformatikövning är obligatoriskt. Examination sker skriftligt i form av deltentamina under kursens gång. För godkänt betyg på hela kursen krävs godkända tentamina, godkända laborationsrapporter, godkända inlämningsuppgifter samt deltagande i alla obligatoriska moment. Slutbetyget avgörs genom en sammanvägning av resultaten på de moment som ingår i examinationen. Övrigt: Kursen ges av naturvetenskapliga fakulteten och följer inte nödvändigtvis läsperiodsindelningen. Hemsida: http://www.biol.lu.se/biologi.

Syfte
Kursen skall ge en grund för fortsatta studier och för yrkesverksamhet inom framför allt det kemisk-biologiska-biomedicinska området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha fått kännedom om nödvändigheten av kritisk vetenskaplig granskning av vetenskapliga påståenden.

Innehåll
Kursen består av två delmoment: Mikrobiologi och Genetik.

Nedärvningssystem, meios och mekanismer för könsbestämning. Rekombination, genkartering och kromosomanalys. Överföring av genetiskt material mellan bakterier. Genomorganisation hos olika typer av organismer Mutationer och reparation av DNA-skador. Genexpression och dess reglering i olika typer av organismer. Differentieringsgenetik, immunogenetik och organellgenetik. Mobila DNA-element. Genteknik. Bioinformatik. Genmodifierade organismer och genteknikens praktiska tillämpningar. Klinisk genetik. Populationsgenetik. Evolution och fylogeni.

Litteratur
Enligt fastställd litteraturlista, vilken skall finnas tillgänglig senast fem veckor före kursstart se Biologisk grundutbildnings webbsida, http://www.biol.lu.se/biologi