Kursplan för läsåret 2007/2008
PROJEKT - FORMULA STUDENTMVKN05
Project - Formula Student

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof Bengt Johansson, bengt.johansson@vok.lth.se och Univ adj Krister Olsson, Krister.Olsson@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: 150 avklarade högskolepoäng inom basblocket på resp civilingenjörsutbildning. Prestationsbedömning: Skriftlig projektrapport. Muntlig redovisning. Övrigt: Kursen bedrivs i form av projekt med konsultationer och handledning. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge kunskaper om, och erfarenheter av, praktiskt tillämpat ingenjörsarbete och prototypframtagning i grupp. Kursen utgår ifrån framtagning och tillverkning av ett komplett helbilskoncept till en liten formelbil, där hela processen från framtagning av koncept, konstruktion, tillverkning, montering, testning och slutlig användning kommer att ingå. Studenterna skall genom kursen få färdighet i att tillämpa kunskaper från tidigare kurser inom mekanik, hållfasthetslära, konstruktionsteknik, tillverkningsmetoder och förbränningsmotorer. Kunskaper från kurser i ekonomi och projektledning är också väsentliga i projektet. Nyckelord för denna kurs är systemtänkande, kommunikation och teamwork.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En praktisk/experimentell eller teoretisk/numerisk/analytisk studie av det område i projekt Formula Student, som studenten önskar fördjupa sina kunskaper inom. Kursen kan vara en förstudie till ett examensarbete eller en fördjupning inom ett valt område relaterat till en reguljär kurs eller examensarbete.

Litteratur
Utväljs specifikt för varje projekt i samråd med handledare och examinator.