Kursplan för läsåret 2007/2008
TILLÄMPAD TERMODYNAMIKMVK170
Applied Thermodynamics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M3, M3en. Kursansvarig: Prof Mohsen Assadi, Mohsen.Assadi@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: MMV050 Termodynamik och strömningslära. Prestationsbedömning: För att erhålla rätten att deltaga i skriftlig tentamen måste alla obligatoriska moment, d v s inlämningsuppgifter, vara godkända. Övrigt: Kursen innehåller föreläsningar och övningar. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Syfte
Att tillämpa tidigare förvärvda kunskaper i termodynamik på verklighetsnära uppgifter inom kraftverksteknik. Att förstå funktionssättet och kunna dimensionera komponenter till termiska kraftverk. Kursen ger färdighet i att använda olika verktyg och hjälpmedel för analys av komponenter och system för el och värmeproduktion.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Förbränningsprocess och dimensionering av pannor.

Matarvattenförvärmning och värmeväxlardimensionering.

Dimensionering av bränsleelement för kärnkraftanläggningar.

Förluster och verkningsgrads begrepp.

Fördjupande komponentstudier om pannor, värmeväxlare och systemstudier.

Litteratur
Alvarez, H Energiteknik, del 1 och 2. Studentlitteratur, samt utdelat material.