Kursplan för läsåret 2007/2008
ENERGIGASTEKNIKMVK080
Fuel Gas Engineering

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M4, M4en, W4, W4ea. Kursansvarig: Prof Bengt Sundén, Bengt.Sunden@vok.lth.se, Energivetenskaper. Prestationsbedömning: Skriftlig projektrapport samt muntlig presentation. Närvaro på 75 % av föreläsningarna. Övrigt: Kursen baseras på en föreläsningsserie samt genomförande av ett projekt. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Syfte
Kursen avser att ge kunskaper om energigasers (naturgas, vätgas, biogas mm) egenskaper och användning. Vidare skall kunskap uppnås inom energigasers utvinning, produktion, distribution och förbränning, Kursen syftar också till att ge kunskap om energigasers användning inom industri, byggnader mm. Miljökonsekvenser av energigaser analyseras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar egenskaper och användning av energigaser såsom naturgas, biogas, vätgas, gasol och stadsgas. Särskild vikt läggs vid miljökonsekvenser vid användning av energigaser. Teori för gastillstånd och gaskarakteristika, gasförbränning ingår. Utvinning av energigaser och transport och distribution behandlas. Drift av energigassystem, användning av energigas i industriella processer och kraftproduktion samt i byggnader och i fordon berörs. Internationell gasanvändning, konkurrens, prissättning och ekonomi belyses.

Litteratur
Föreläsningmaterial, litteratur nödvändig för projektens genomförande samt referenslitteraturen, M. Näslund, Energigasteknik, 2:a upplagan, Svenska Gasföreningen, 2003.