Kursplan för läsåret 2007/2008
LOGISTIK I FÖRSÖRJNINGSKEDJORMTT240
Supply Chain Management

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MTT016 och MTT016. Valfri för: I4ai, I4lp, M4, M3lp, RH4, V4ib. Kursansvarig: Professor Sten Wandel, sten.wandel@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105 Logistik eller MTT202 Logistik i byggprocessen och MIO040 Industriell ekonomi. Förutsatta förkunskaper: MTT021 eller MTT091 Materialhantering, MTT045 Internationell distributionsteknik, MIO022 Företagsorganisation samt MIO030 Material- och produktionsstyrning. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval sker genom att a) prioritera studenter med inriktning/specialisering där kursen ingår, b) antal poäng som uppnåtts på programmet, c) erhållna betyg på kurser inom programmet där slutbetyg erhållits. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs, förutom godkänd dugga, att obligatoriska projektarbeten och laborationer fullgjorts och inlämningsuppgifter godkänts. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Supply chain management kan definieras som ”systematisk och strategisk koordinering av affärsprocesser och funktioner inom och mellan företag längs med försörjningskedjan i syfte att långsiktigt förbättra såväl det enskilda företagets som hela försörjningskedjans konkurrenskraft”. Följaktligen ger kursen avancerade kunskaper om logistik och stödjande informationssystem från ett försörjningskedjeperspektiv. Studenten skall få kunskap om principer och metoder som kan användas för att skapa effektiva och rationella flöden av varor och information, från råvaruproducent, längs hela försörjningskedjan till den konsumerande kunden. Vidare skall kursen ge studenten färdigheter i att hantera olika metoder och verktyg för att analysera, utforma och utveckla företags försörjningskedjor. Kursen skall förmedla en helhetssyn avseende försörjningskedjors drift, ledning och strategi, samt orientera om några aktuella forskningsområden inom området..

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär t.ex att:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna

Studenten förväntas också kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Förhoppningsvis kommer studenten att få ett livslångt intresse för att aktivt bidra till att föra den logistiska professionen framåt såväl akademiskt som tillämpat.

Innehåll
Kursen består av fem delar: Koncept, Processer, Ledning, Strategi och Verktyg. Först diskuteras och definieras begreppet försörjningskedja (eng: supply chain), därefter diskuteras struktur och processfrågor utifrån detta perspektiv, t.ex. rörande outsourcing och relationer längs försörjningskedjan. I processdelen av kursen avhandlas distribution, produktion, inköp, transporter och logistikservice. Olika aspekter på ledning av försörjningskedjor diskuteras under kursens tredje del, bl.a. informationsbehov för effektiva processer i försörjningskedjan samt olika aspekter på globalisering och hur detta påverkar företagens verksamhet. Fjärde delen behandlar strategiska överväganden i samband med integrerad ledning av försörjningskedjor. I mitten av kursen ges en obligatorisk dugga på kurslitteraturen. Under sista halvan av kursen får studenterna öva sig i användningen av metoder och verktyg för att analysera och utforma olika processer i försörjningskedjan, bl.a. genom att lösa dels ett praktikfall, dels skriva och muntligt presentera en större projektrapport över ett logistikproblem i ett verkligt företag. Båda uppgifterna är obligatoriska och görs i grupp.

Litteratur
Schary, P B & Skjøtt-Larsen, T: Managing the Global Supply Chain, 2nd ed. Copenhagen Business School Press, Handelshögskolens förlag 2001 (eller senare upplaga)
Wandel, S (ed): Kurskompendium, Supply Chain Management. Institutionen för teknisk ekonomi och logistik 2007.
Björklund, Maria och Paulsson, Ulf, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera, Studentlitteratur 2003
Referenslitteratur enligt anvisningar vid kursstart.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Logistik i försörjningskedjor.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar och ligger mitt i kursen.

Kod: 0208. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgift 1 innebär att i grupp lösa ett skriftligt praktikfall över ett specifikt logistikproblem i ett företag och skriva en kort rapport. Betygssätts godkänt/underkänt. Inlämningsuppgift 2 innebär att i grupp inom ett tilldelat logistikteoretiskt område analysera ett problem i ett verkligt företag samt skriva och muntligt presentera en rapport. Ges ett graderat betyg som sammanvägs med duggan för att ge slutbetyget på hela kursen.