Kursplan för läsåret 2007/2008
FÖRPACKNINGSLOGISTIKMTT215
Packaging Logistics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: I4lp, M4, M4lp. Kursansvarig: Professor Gunilla Jönson, gunilla.jonson@plog.lth.se och Mats Johnsson, Mats.Johnsson@plog.lth.se, Förpackningslogistik. Förkunskapskrav: MTT032 Förpackningsteknik. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske både enskilt genom skriftlig tentamen och baserat på arbete i grupp. Under kursens gång skall fallstudien redovisas i form av teknisk rapport och muntlig presentation. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande förståelse för förpackningsutveckling och förpackningssystemets betydelse i försörjningskedjan.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inom förpackningslogistiken arbetar man med förpackningsteknik och logistik för att förbättra effektiviteten i hela distributionskedjan. Förpackningslogistiken utgår från den grundläggande kunskapen inom logistik avseende både teknik och ekonomi samt förpackningars funktion i olika industriella tillämpningar. Kursen består av föreläsningar, projekt och övningar, där olika förpackningslogistiska analyser genomförs. Analysmetoder, dimensioneringsmetoder och styrfilosofier kommer att behandlas liksom aktuella förpackningslogistiska frågeställningar.

Relevans för en miljömässigt hållbar utveckling
Förpackningar och transporter är identifierade av samhället som väsentliga vid utveckling av ett uthålligt kretsloppssamhälle. Miljöaspekterna löper därför som en röd tråd genom kursen.

Litteratur
Jönson, G & Johnsson, M: Packaging Logistics. LTH 2002.
Artikelsamling.