Kursplan för läsåret 2007/2008
INDUSTRIELLT INKÖPMTT115
Industrial Purchasing

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: E4pe, I4ai, I4lp, M4, M4lp. Kursansvarig: Universitetslektor Andreas Norrman, andreas.norrman@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT105 Logistik eller MTT016 Logistik eller MTT240 Logistik i försörjningskedjor samt MIO040 Industriell ekonomi, FK. Förutsatta förkunskaper: MIO022 Företagsorganisation. Begränsat antal platser: Ja. Urvalskriterier: Urval sker genom att a) tilldela resp utbildningsprogram budgeterat antal platser, b) prioritera studenter som valt inriktning där kursen ingår, c) antal poäng som uppnåtts på programmet d) erhållna betyg på kurser inom programmet där slutbetyg erhållits. Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen, godkända praktikfall och godkända inlämningsuppgifter. Viktning: tentamensbetyg (0,6) och praktikfallsbetyg (0,4). Skriftliga redovisningar samt muntliga presentationer och oppositioner. Praktikfallen genomförs enbart i samband med kursen, d.v.s en gång per år. Praktikfall 1 och 2 betyggssätts och vägs samman med skriftlig tentamen till ett slutbetyg. Övningsuppgifterna skall vara godkända. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge en övergripande bild av problematiken inom inköpsområdet; introducera ett antal viktiga teorier, begrepp och metoder inom området; identifiera, beskriva och analysera olika delar av inköpsfunktionen inom ett företag och relationen till leverantörer; samt stimulera kursdeltagarna till kritiskt tänkande samt förhoppningsvis skapa ett bestående intresse för inköpsfrågor.

Kursen skall ge tillräckligt goda kunskaper om inköp för att studenter skall förstå dess betydelse i ett företag och för att de på ett övergripande sätt skall kunna behandla inköpsfrågor. Fördjupande kunskaper skall ges i metoder och modeller för att stödja såväl strategiskt som operativt inköpsarbete. Detta innebär såväl analys som planering av inköpsarbete samt ett antal tekniker. I samband med detta skall studenternas färdigheter i ett antal inköpsorienterade aktiviteter övas. Slutligen skall kursen ge en överblick över klassisk och modern inköpsteori.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär t.ex att:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna

Studenten förväntas också

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inköpsroll i företaget och förädlingskedjan; Beslutsprocesser i industriella inköp; Inköpsprocessen i företag; Inköpsstrategi; Portföljmodeller för utveckling av inköpsstrategier; Köpa eller tillverka själv (outsourcing); Behovsdefinition; Leverantörsmarknadsanalys; RFI & RFP; Leverantörsutvärdering; Förhandlingsteknik; Avtalsrätt och inköpsjuridik; Leverantörsrelationer; Inköpsorganisation; Uppföljning och mätning av inköpsfunktionen; Elektroniska inköp och marknadsplatser; Inköp av tjänster; Offentlig upphandling

Litteratur
van Weele, A.J: Purchasing and Supply Chain Management. Analysis, Planning and Practice. 4th ed. 2004. ISBN 1-84480-024-5.
Shell, Richard G: Vinnande förhandling. 2001. Richters, alternativt Fisher, R, Patton, B & Ury, W: Vägen till Ja. Liber, senaste utg. (Vilken av dessa två meddelas före kursstart.)
Norrman, A: Kompendium i Industriellt Inköp. Teknisk logistik, LTH 2008.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Industriellt inköp.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0208. Benämning: Praktikfall.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftliga redovisningar samt muntliga presentationer och oppositioner. Praktikfallen genomförs enbart i samband med kursen, d.v.s. en gång per år. Praktikfall 1 och 2 betygssätts och vägs samman med skriftlig tentamen till ett slutbetyg. Övriga övningsuppgifter skall vara godkända. Delmomentet omfattar: Praktikfall 1 innebär att i grupp skriva en kort rapport där man jämför och analyserar några inköpsteoretiska perspektiv. Praktikfall 2 innebär att i grupp skriva en rapport om ett verkligt företags inköpsarbete. Båda praktikfallen skall redovisas muntligt vid seminarium. Praktikfall 1 och 2 betygsätts och vägs samman med skriftlig tentamen till ett slutbetyg (0,4). Praktikfall 2 genomförs enbart i samband med kursen, dvs en gång per år. Ytterligare övningsuppgifter finns som skall vara godkända (kod 0304).