Kursplan för läsåret 2007/2008
MATERIALHANTERING OCH ARBETSORGANISATION, PROJEKTMTT095
Project in Materials Handling and Work Organization

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I3, M3. Kursansvarig: Carina Johnsson, Carina.Johnsson@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förkunskapskrav: MTT021/MTT091 Materialhantering och MAM026 Arbetsorganisation. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig och muntlig redovisning av projekten samt godkänd opposition.. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursen erbjuder möjlighet till fördjupning och praktisk tillämpning av de teoretiska kunskaper som förmedlats i kurserna Materialhantering och Arbetsorganisation. Genom självständiga projekt tränas studenterna i att identifiera, teoretisera, analysera och lösa ett företags problem inom ett område relaterat till både materialhantering och arbetsorganisation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen utförs som ett självständigt projekt i grupper om 4-5 personer. Respektive grupp ska, med handledares hjälp, välja och definiera en projektuppgift. Projektet utförs på ett företag och båda ämnesområdena materialhantering och arbetsorganisation ska behandlas i ungefär lika stor omfattning.

Litteratur
Rekommenderad litteratur för rapportskrivning:
Björklund M, Paulsson U: Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur 2003. ISBN: 91-44-04125-X
Kompendier från kursens hemsida.
Litteratur från matrialhanteringskursen:
Elvander, M. & Lundin, J: Kompendium i materialhantering. Teknisk Logistik. 2007.
Elvander, M. & Lundin, J: Övningshäfte i materialhantering, Teknisk Logistik. 2007.
Laguna & Marklund, J: Business Process Modeling, Simulation and Design, Prentice Hall. 2004.
Litteratur från arbetsorganisationskursen:
Rendahl, Jan-Erik: Att förändra och leda morgondagens arbete.
Kompendium från institutionen, samt utdelat material.
Litteratur finns tillgänglig på kursens hemsida.