Kursplan för läsåret 2007/2008
MATERIALHANTERINGMTT091
Materials Handling

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: MIO310, MTT021, MTTF10, MIO310, MTT021 och MTTF10. Valfri för: I3pr, M3, M3lp, M3pr. Kursansvarig: Doktorand Johan Lundin, johan.lundin@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förutsatta förkunskaper: FMS035 Matematisk statistik och MTT105 Logistik (eller motsv). Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen, godkänt projektarbete, godkänd inlämningsuppgift och godkända laborationer. Poängsatta delmoment: 3. Övrigt: Kursen får ej kombineras med MTTF10 Materialhantering, MTT021 Materialhantering eller MIO310 Optimering och simulering. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursen Materialhantering skall ge såväl grundläggande som fördjupande kunskaper om företagsintern materialhantering avseende olika typer av system och utrustning för förflyttning, hantering och lagring av material. Vidare skall kursen ge grundläggande färdighet i att metodiskt analysera materialflöden och materialhanteringsbehov, utforma och dimensionera materialhanteringssystem, samt förstå och redogöra för grunderna för att kunna genomföra en lokalplanläggning, så att dessa färdigheter kan användas i ett industriellt sammanhang. Kursen syftar också till att ge grundläggande kunskaper i köteori och simulering. Kursen ger såväl teoretiska kunskaper kring köteorin, som utvecklar studentens förmåga till att lösa komplexa materialhanteringsproblem genom att lära sig grunderna i datorsimulering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För materialhanteringsavsnittet innebär detta att:

För köteori och simuleringsavsnittet innebär detta att:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För materialhanteringsavsnittet innebär detta att:

självständigt kunna:

För köteori och simuleringsavsnittet innebär detta att:

Studenten förväntas också

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Materialhanteringsfunktioner i företagen, tekniker för att analysera ett materialflöde, grundläggande logistik och materialhanteringsbegrepp, dimensionering av materialhanteringssystem och lager, partiformningsmetoder och säkerhetslager, utvärdering av materialhanteringsutrustning, Köpa eller hyra utrustning, produktionslayout och strukturers påverkan på materialflöde, organisationsstrukturers påverkan på materialflödet, studiebesök och studie av materialhanteringssystem i praktiken, insyn i olika befattningar som arbetar med materialhanteringsfrågor.

Litteratur
Laguna, M & Marklund, J: Business Process Modeling, Simulation and Design, Prentice Hall, 2004.
Elvander, M. & Lundin, J: Kompendium i materialhantering. Teknisk Logistik. 2008.
Elvander, M. & Lundin, J: Övningshäfte i materialhantering, Teknisk Logistik. 2008. (nedladdas)

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Materialhantering.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.

Kod: 0208. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete. Delmomentet omfattar: Projektarbetet går ut på att lösa ett fingerat företags materialhanteringsproblem och görs i grupp (3-4 studenter). En skriftlig PM skall redovisas.

Kod: 0308. Benämning: Datorövning.
Antal Högskolepoäng: 1,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift och godkända laborationsuppgifter. Delmomentet omfattar: En inlämningsuppgift skall lösas i grupp och redovisas skriftligt. Två laborationsuppgifter skall utföras.