Kursplan för läsåret 2007/2008
INTERNATIONELL DISTRIBUTIONSTEKNIKMTT045
International Physical Distribution

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: I4lp, M3, M4lp, RH4. Kursansvarig: Doktorand Luca Urciuoli, luca.urciuoli@tlog.lth.se, Teknisk logistik. Förutsatta förkunskaper: MTT021/MTT091 Materialhantering och MTT105 Logistik (eller motsv.). Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen, godkänt projekt och caseuppgift. En sammanvägning sker av tentamensbetyg och betyg på projektarbetet. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.tlog.lth.se.

Syfte
Kursen skall ge såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om externa transporter och distributionslösningar avseende olika typer av system och medel. Hela distributionskedjan beaktas. Kursen förmedlar inom området viktiga teorier, begrepp, modeller och metoder som används av teoretiker och praktiker för att identifiera, beskriva, analysera och utforma olika distributionslösningar. Kursen skall ge en förståelse för distributionens viktiga roll för företags framgång samt ge kunskaper och färdigheter för att metodiskt analysera transportbehov samt välja och utforma transport- och distributionssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär att studenten skall:

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Utformning och styrning av distributions- och transportsystem ur ett internationellt perspektiv. Distributionskanaler och transportnätverk. Transportslagen och deras samverkan. Transportobjekt. Distributionssystemets aktörer och intressenter. Transportsäkerhet och risker, inkl. transport av farligt gods. Transportavtal och försäkringar. Informationssystem och informationshantering. Transportekonomi, transportkostnader och prissättning. En heuristisk metod för VRP (Vehicle Routing Problem). Transportpolitik, lagar och regelverk. Transporter ur ett hållbarhetsperspektiv, miljöpåverkan och miljöanpassning. Historisk utveckling och framtidstrender.

Litteratur
Lumsden, K: Logistikens Grunder, 2:a uppl. Studentlitteratur 2006. ISBN 9-789144-028736

Poängsatta delmoment

Kod: 0106. Benämning: Internationell distributionsteknik.
Antal Högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Litteraturen, föreläsningar och case.

Kod: 0206. Benämning: Projektarbete.
Antal Högskolepoäng: 3. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: "Projektet genomförs i grupper om 4-6 studenter. Skriftlig rapport på valt delområde inom kursen. Muntlig redovisning av den egna rapporten samt opposition på en annan grupps rapport och presentation".