Kursplan för läsåret 2007/2008
FÖRPACKNINGSTEKNIKMTT032
Packaging Technology

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: I3lp, M4, M4lp. Kursansvarig: Annika Olsson, annika.olsson@plog.lth.se, Förpackningslogistik. Prestationsbedömning: Examination kommer att ske både enskilt genom skriftlig tentamen och baserat på arbete i grupp. Under kursens gång skall fallstudien redovisas i form av teknisk rapport och muntlig presentation. Hemsida: http://www.plog.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande förståelse för förpackningsutveckling och förpackningssystem och dess betydelse i samhället.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen innehåller föreläsningar med föreläsare från institutionen och från industrin. Föreläsningarna behandlar utveckling av förpackningssystem för olika applikationer, men också olika förpackningsmaterial, trycktekniker, marknadsaspekter och miljöaspekter på förpackningar. Ett studiebesök görs på Tetra Pak för att studera förpackningsmaterialproduktion. Större delen av kursen utgörs av ett projektarbete i grupp, där studenterna skall utvärdera och förslå ett förpackningssystem för en konsumentprodukt.

Litteratur
Jönson, G. och Johnsson, M. : Packaging Technology for the Logistician, 3rd edition LTH, 2004.
Pocket book of Packaging, Packforsk, Stockholm, 2001
Clement & Sörensen: About packaging; design and production, Danish carton makers association
During the course additional material such as articles, and lecturers presentations will be handed out or put on LUVIT.