Kursplan för läsåret 2007/2008
STRÖMNINGSLÄRAMMV211
Fluid Mechanics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: F3, F3fs, Pi4bs. Kursansvarig: Univ.lektor Christoffer Norberg, Christoffer.Norberg@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förkunskapskrav: FMA420/FMA425 Linjär algebra och FME012 Mekanik, grundkurs. Förutsatta förkunskaper: FMA435 Flerdimensionell analys med vektoranalys. Prestationsbedömning: Examination sker via bedömning av individuella skriftliga hemuppgifter och laborationsredogörelser, samt en slutlig skriftlig tentamen som avser både teori (utan hjälpmedel) och problemlösning (med hjälpmedel, t.ex. kurslitteraturen). Betyget bestäms av en total poängsumma som består av resultat vid godkänd tentamen, samt ev. bonuspoäng från godkända hemuppgifter, enligt särskild formel. Övrigt: Schemalagd undervisning sker i form av föreläsningar, övningar, räknestugor och två laborationer. För effektiv inlärning uppmuntras studenten till både enskilda studier och samarbete/diskussioner med övriga kursdeltagare. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Syfte
Kursen syftar till att ge grundläggande insikter kring grundläggande strömningssamband och strömningsfenomen av teknisk och fundamental betydelse, samt en översiktlig men god kunskap om de metoder som används vid analys av strömningstekniska problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Översikt och historik; grundekvationer på integral- och differentialform; dimensionsanalys inkl. likformighetslagar; mätmetoder; strömning i rörsystem; gränsskikt; omströmmade kroppar; introduktion till turbulens; potentialströmning inkl. elementär vingteori; kompressibel strömning; strömning med fria vätskeytor.

Litteratur
White, F. M.: Fluid Mechanics, 5th Edition. McGraw-Hill 2003. ISBN: 0-07-119911-X