Kursplan för läsåret 2007/2008
TERMODYNAMIK MED STRÖMNINGSLÄRA MMV016
Thermodynamics and Fluid Mechanics, Basic Course

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: BI2. Valfri för: RH4. Kursansvarig: Univ.lektor Christoffer Norberg, Christoffer.Norberg@vok.lth.se, Energivetenskaper. Förutsatta förkunskaper: FMA410 eller FMA415 Matematik, endimensionell analys, FAF121 Fysik - elektricitetslära, gaser och vätskor, VSM010 Mekanik. Prestationsbedömning: Examination sker via en skriftlig tentamen som avser både teori (utan hjälpmedel) och problemlösning (med hjälpmedel, t.ex. kurslitteraturen). Betyget bestäms av en total poängsumma som består av resultat vid godkänd tentamen, samt ev. bonuspoäng från godkända frivilliga hemuppgifter, enligt särskild formel. Övrigt: Räknestugor 24 tim. Hemsida: http://www.vok.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i teknisk termodynamik och strömningslära.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Inom kursavsnittet termodynamik behandlas grundläggande begrepp som temperatur, arbete, värme, energi och entropi samt termodynamikens huvudsatser (främst första och andra) inklusive tillämpningar. Gasers och vätskors egenskaper liksom övergångar mellan dessa båda faser studeras. Tillståndsstorheter, tillståndsdiagram, termodynamiska samband, ideala gasblandningar inklusive fuktig luft innefattas. Inom kursavsnittet strömningslära introduceras och tillämpas kontinuitetsekvationen, Navier-Stokes ekvationer, Bernoullis utvidgade ekvation samt impulssatsen. Vidare behandlas likformighetslagar, omströmmade kroppar samt laminär och turbulent rörströmning.

Litteratur
Çengel, Y. A. & Turner, R. H.: Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, Second Edition. McGraw-Hill 2005. ISBN: 007-123926-X
Eriksson, D. & Norberg, C.: Kompendium i grundläggande strömningslära. Energivetenskaper, LTH 2006.