Kursplan för läsåret 2007/2008
CAD – DATORSTÖDD RITNING OCH KONSTRUKTIONMMT656
CAD – Computer Aided Design and Construction

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Obligatorisk för: IBYA1. Kursansvarig: Arkitekt Olle Bergman, olle.bergman@caad.lth.se, Projekteringsmetodik. Förutsatta förkunskaper: Minst 82 hp inom byggteknik med arkitektur. Prestationsbedömning: Examination sker genom att enskilt, utöver att redovisa övningsuppgifter, redovisa en projektuppgift med tillämpning av de under kursen genomgångna momenten. Övrigt: Föreläsningar och övningar, med Internetbaserad möjlighet för kompletterande handledning. Kursen innehåller 10 föreläsningar där det både förekommer renodlade teoriföreläsningar samt föreläsningar i hur man ritar och modeller i AutoCAD, ADT. Hemsida: http://www.caad.lth.se.

Syfte
Syftet med kursen är att ge grundläggande färdigheter i CAD-projektering och kunskap i begreppet ICT (informations- och kommunikationsteknologi). Vidare skall kursdeltagarna erhålla en bra grund för användandet av ICT i det framtida yrkeslivet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen ger i föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter kunskaper om tillämpad CAD-teknik.

Övningarna görs i systemen från Autodesk, med för olika skeden anpassade applikationer för den nordiska marknaden.

Litteratur
Kursmaterial som instruktioner och CAD-manualer kommer att finnas tillgängliga över Internet.
Autodesk Architectural Desktop 2005 Grundkurs, WITU
Redovisning av byggprojekt, Bygghandlingar 90.
Litteraturlista i övrigt kommer att sammanställas inför kursstart.