Kursplan för läsåret 2007/2008
KRETSLOPPSTEKNOLOGIMMT195
Recycling Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: TNM171 och TNM171. Valfri för: M4. Kursansvarig: Mats Andersson, mats.andersson@mtov.lth.se och Johan Persson, johan.persson@mtov.lth.se, Industriell Produktion. Förutsatta förkunskaper: MMT012/MMT186 Tillverkningsmetoder och FKM015 Konstruktionsmaterial, allmän kurs. Kan ställas in: Vid mindre än 6 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt löpande examination under kursens gång i form av inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar och obligatoriska övningar/laborationer. Hemsida: http://www.mtov.lth.se.

Syfte
Hållbar utveckling och kretsloppstänkande får en allt större betydelse i samhället. Kursens syfte är att förbereda studenterna på existerande och kommande kravsituationer inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar materialåtervinningsprinciper och applikationsområden för återvunnet material. I kursen läggs stor vikt på dagens och morgondagens kravsituation på produkter både nationellt och internationellt.

Sambandet mellan materialval och design i produktutvecklingsarbetet samt erforderlig produktionsteknik och efterföljande återvinning av produkten behandlas. En jämförelse mellan etablerade material och nya material görs.

I kursen presenteras de verktyg som står till förfogande, främst tekniska men även organisatoriska, för att uppnå uppställda miljömål. LCA (Livscykelanalys) behandlas både teoretiskt och praktiskt. Ett projektarbete genomförs där studenten skall applicera teorin på en given produkt/produktgrupp. Projektet redovisas muntligt och skriftligt.

Laborativa moment ingår i kursen där kursdeltagaren skall bedöma olika materials egenskapsförändring vid återvinning/återanvändning.

Litteratur
Kompendium/Kurspärm sammanställd av institutionen.
Studenten förutsätts i hög grad själv söka och välja litteratur.