Kursplan för läsåret 2007/2008
KOMPOSITTEKNIKMMT175
Composite Technology

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Överlappar följande kurs/kurser: FKM027, MMT171, FKM027 och MMT171. Valfri för: I3pr, M4, M4fo, M4me, M4pr. Kursansvarig: Anders Nilsson, anders.nilsson@mtov.lth.se, Industriell Produktion. Förutsatta förkunskaper: MMT012/MMT186 Tillverkningsmetoder och FKM015 Konstruktionsmaterial AK. Kan ställas in: Vid mindre än 8 anmälda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt löpande examination under kursens gång i form av en inlämningsuppgift, vilken är kopplad till en av de tre obligatoriska laborationerna. Hemsida: http://www.mtov.lth.se.

Syfte
Användningen av kompositmaterial i samhället ökar, beroende på högre krav på produkters egenskaper och tillverkning. Även miljökrav och ett resurssnålt samhälle bidrar med kompositernas allt större spridning, både för avancerade tillämpningar och i mer enkla handelsvaror. Kursen skall ge kunskaper och färdigheter inom alla de deldiscipliner som tillsammans behövs för att utnyttja kompositmaterialens egenskaper.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kompositmaterial, sammansatta material bestående av två eller flera material, är sofistikerade i sin strukturella sammansättning både på mikro- och makronivå och alltmer skräddarsydda i sin egenskapsprofil mot tilltänkta applikationer. Av denna anledning behandlar denna kurs kunskaper om kompositers egenskaper såväl som dess beståndsdelars egenskaper, tillverkning och industriella applikationer, vilket innebär att den ger kunskaper och förståelse för en mängd områden. Kursinnehållet är:

Efter kursen skall teknologen visa ett brett kunnande om kompositmaterials uppbyggnad, egenskaper, dimensionering och industriella applikationer. Teknologen skall också kunna värdera och utveckla materialtekniska lösningar i samband med konstruktion av kompositmaterial samt inneha kunskap om materialgruppens potential, vad gäller egenskaper men även tillverkningsmässigt, gentemot konventionella material.

Litteratur
Nilsson, A m.fl.: Från fiber till komposit, tillämpad materialteknik. MTV/LTH, KF-Sigma
Av institutionen sammanställt övnings- och laborationsunderlag.