Kursplan för läsåret 2007/2008
CAD/CAM/CAEMMT160
Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I3, M2. Kursansvarig: Carin Andersson, carin.andersson@mtov.lth.se, Industriell Produktion. Förutsatta förkunskaper: MMK010 Ritteknik/datorstödd ritning, FMA410 Matematik, endimensionell analys, FMA421 Linjär algebra med beräkningsintroduktion. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Löpande examination under kursens gång med inlämningsuppgifter, gästföreläsningar och deltagarundervisning. Obligatoriskt modellprov och frivillig skriftlig tentamen avslutar kursen. Det ges under året tillfälle att genomföra ett ommodelleringsprov direkt efter det ordinarie provtillfället. Hemsida: http://www.mtov.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är både att ge en bred bild av potentialen hos tillgängligt datorstöd för ingenjörer vid produktberedning och produktdatadokumentation och att generera avancerade användare av solidmodelleraren Pro/ENGINEER.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen behandlar datorstött ingenjörsarbete och avser att ge såväl teoretiska som praktiska kunskaper inom områdena datorstödd ritning CAD, datorstödd beredning CAM och datorstött ingenjörsarbete CAE. Kursen omfattar utrustning för CAD/CAM, grundläggande CAD- och CAM-teknik, generering och hantering av sammanställningar, gränssnitt mellan system (IGES, VDAFS, STEP), friformkurvor, ytmodellering med friformytor (Bezier, B-spline, NURB), solidmodellering (CSG, randrepresentation, voxelteknik), transformationer, projicering, rendering, visualisering, friformframställning, produktdatasystem (PDM), produktlivscykelsystem (PLM). Stor vikt läggs på det praktiska arbetet och övningarna utförs på olika delar av kursmomenten med kommersiell programvara. Dessa omfattar yt- och solidmodellering, sammansättning av solider (assemblering), programmering i CAD-system, ritningsframställning, rörelsesimulering, plåtformning, verktygskonstruktion och beredning. Beredningsarbetet innefattar att exekvera program innehållande bearbetningsinformation till en fleroperationsmaskin för detaljframställning.

Litteratur
Lee, K: Principles of CAD/CAM/CAE. Addison & Wesley 1999. ISBN 0-201-38036-6
Kurspärm sammanställd av institutionen.