Kursplan för läsåret 2007/2008
TILLVERKNINGSSYSTEMMMT045
Flexible Manufacturing Systems

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I3pr, M2, M3lp, M3pr, V4ib. Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@mtov.lth.se, Industriell Produktion. Förutsatta förkunskaper: MMT012/MMT186 Tillverkningsmetoder. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt löpande examination under kursens gång i form av inlämningsuppgifter. Hemsida: http://www.mtov.lth.se.

Syfte
Kursen skall skapa förståelse för den viktiga länk som finns mellan teknik och ekonomi, definiera ekonomiska villkor som ett styrmedel för produktionsutveckling samt ge en bild över hur olika förädlingssteg bildar tillverkningssystem. Vidare skall kursen tydliggöra det ömsesidiga beroendet mellan bl.a. produktutveckling och kretsloppsanpassade tillverkningssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen utgör den viktiga länken mellan ekonomi och teknik. Resultatet av utvecklingsinsatser beskrivs i tillverkningsekonomiska termer. Följande behandlas: Tillverkningssystems utveckling och historik, produktionstyper, produktionslayouter och organisationsformer, gruppteknologi, flödesgrupper, flexibilitetsbegrepp, tillverkningsekonomi innefattande bl.a. genomloppstider och cykeltider vid batchtillverkning och flödestillverkning samt tillverkningsekonomisk simulering, kassationer, stillestånd, taktförluster, reducerad beläggning, kostnadsneutrala samband, konfiguration av tillverkningssystem, statistisk störningsanalys, systematisk produktionsanalys i teori och praktik, produktionssäkerhet och PSM, deterministisk produktionsutveckling, gränsinvesteringar vid produktionsutveckling, kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbeten baserat på bl.a. lean manufacturing, integrerad produktframtagning med miljöinslag och kretsloppsteknik samt outsourcing.

Litteratur
Ståhl, J-E.: Industriella tillverkningssystem, 2006, KF Sigma.