Kursplan för läsåret 2007/2008
PROJEKT - MASKINKONSTRUKTIONMMK150
Project - Machine Design

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: M4. Kursansvarig: Prof. Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: MMK040 Utvecklingsmetodik. Prestationsbedömning: Kunskaperna redovisas i en rapport, vilken bedöms av examinator. För projekt som är knutna till pågående forskning eller industrin, kan också krav på muntlig föredragning ställas. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Syftet är att ge en fördjupad kunskap inom ett specialområde. För utländska studenter ges möjlighet att kombinera kursmoment från olika grundutbildningskurser, för att därigenom täcka in kurser som man annars inte kunnat delta i.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
En praktisk och/eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupad sina kunskaper. Projektet kan exempelvis utgöra en förstudie till ett examensarbete eller del av utvecklingsprojekt. För utländska studenter kan kombination av kursmoment från olika grundutbildningskurser förekomma.

Litteratur
Fastställs i samråd med examinator.