Kursplan för läsåret 2007/2008
DATORBASERAD KONSTRUKTIONSANALYS 1MMK140
Computer Based Engineering, Design Analysis 1

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: I4pu, M4, M4me, M4pu. Kursansvarig: Tekn Dr. Åke Burman, ake.burman@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: FHL064 Finita elementmetoden. Förutsatta förkunskaper: MMK010 Ritteknik/Datorstödd ritning. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs godkända, individuella, inlämningsuppgifter. Totalt skall två inlämningsuppgifter lösas. Medelbetyget från de båda inlämningsuppgifterna ger slutbetyget. Notera, att inlämningsuppgift får kompletteras om den är underkänd, varvid endast minimipoäng erhålls. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Denna kurs syftar till att ge deltagarna insikt i hur avancerade datorhjälpmedel genom en långt driven integration kan utnyttjas för att minska ledtiderna och samtidigt öka effektiviteten och kvaliteten i utvecklings- och konstruktionsprojekt. I denna kurs introduceras sådana hjälpmedel för aktiviteterna: modellering, analys och optimering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Med konstruktionsanalys avses här primärt utnyttjande av datorbaserade beräkningsmetoder/-tekniker för kvantitativ problemlösning i konstruktionsprocessen. Primärt behandlas finita elementmetoden, FEM, för analys av mekaniska system.

Ett viktigt moment i analysverksamheten utgörs av modellering och interaktion mellan programvaror för olika analystyper (Struktur, termisk och strömning), varvid målet är en överföring av den framtagna tekniska lösningen i en för de efterföljande verksamheterna användbar form.

Aktuella programvaror är ANSYS WorkBench, CFDesign och Pro/ENGINEER. Föreläsningarna i kursen behandlar teori för modelleringsstrategier och analystyper.

Litteratur
Burman, Å.(ed.), Föreläsningsmaterial, Avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2007.

Poängsatta delmoment

Kod: 0107. Benämning: Inlämningsuppgift 1.
Antal Högskolepoäng: 2. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Lösningen till respektive inlämningsuppgift ska vara dokumenterad i rapportform. Rapporterna bedöms utifrån de i innehållsbeskrivningen, nedan, redovisade punkterna. Bedömningen sker i TH-skalan. Delmomentet omfattar: De individuella Inlämningsuppgifterna avser att kontrollera kursdeltagarens förmåga att utifrån förelagd uppgiftsbeskrivning analysera densamma och utifrån detta resultat föreslå lämplig analystyp, modellering utifrån vald analystyp, införande av randvillkor i modellen, exekvering av analysen, utvärdering av analysresultat och eventuell förslag till konstruktiva åtgärder. Arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport.

Kod: 0207. Benämning: Inlämningsuppgift 2.
Antal Högskolepoäng: 2,5. Betygskala: TH. Prestationsbedömning: Lösningen till respektive inlämningsuppgift ska vara dokumenterad i rapportform. Rapporterna bedöms utifrån de i innehållsbeskrivningen, nedan, redovisade punkterna. Bedömningen sker i TH-skalan. Delmomentet omfattar: De individuella Inlämningsuppgifterna avser att kontrollera kursdeltagarens förmåga att utifrån förelagd uppgiftsbeskrivning analysera densamma och utifrån detta resultat föreslå lämplig analystyp, modellering utifrån vald analystyp, införande av randvillkor i modellen, exekvering av analysen, utvärdering av analysresultat och eventuell förslag till konstruktiva åtgärder. Arbetet dokumenteras i en skriftlig rapport.