Kursplan för läsåret 2007/2008
FRIFORMSFRAMSTÄLLNING I PRODUKTUTVECKLINGSPROCESSENMMK126
Rapid Prototyping in the Product Development Process

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Valfri för: M4. Kursansvarig: Univ.lektor Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förutsatta förkunskaper: MMK010 Ritteknik/datorstödd ritning. Kan ställas in: Vid mindre än 5 anmälda. Begränsat antal platser: Ja. Prestationsbedömning: Varje student redovisar sina resultat från tre projektarbeten i kursen i form av rapport och modeller i anslutning till respektive projekt. Dessa utförs som regel enskilt eller i grupper om två studenter i varje grupp. Resultatet från varje projekt betygssätts och slutbetyget beräknas som ett viktat medelvärde av dessa. Prestationsbedömning sker baserat på resultat från projektuppgifter och dessa kan efter överenskommelse kompletteras i efterhand för bedömning och examination om kursen inte blivit godkänd inom ordinarie tid. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge kunskaper i metoder för att framställa prototyper från datobaserade modeller. Kursen syftar till att öka förståelsen i hela processen för direkttillverkning från skapandet av datobaserade modeller till deras fysiska realisering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Undervisningen består av föreläsningar, deltagarundervisning, övningar och studiebesök. Den teoretiska delen förmedlar kunskaperna kring friformsframställning och dess användningspotential. Den praktiska delen syftar till att träna färdigheten i att använda ett friformsframställningssystem och består av handledda övningsuppgifter med successivt ökande komplexitet.

Litteratur
Chua et al, Rapid Prototyping: Principles and Applications (2nd Edition), ISBN: 9812381201
Nikoleris, Giorgos: Modellering och friformsframställning, Avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2007.