Kursplan för läsåret 2007/2008
DATORBASERAD PRODUKTMODELLERING OCH -SIMULERINGMMK121
Computer Aided Product Modelling and Simulation

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: I3pu, M3, M3pu. Kursansvarig: Univ.adj. Ola Carlqvist, ola.carlqvist@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: MMK010 Ritteknik/datorstödd ritning. Prestationsbedömning: Examinationen kommer att ske individuellt baserat på godkända övningsuppgifter och inlämningsuppgifter. Dessutom tillkommer godkänd grupplaboration i 3D skanning. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i användningen av avancerade datorbaserade hjälpmedel för 3D produktmodellering, produktsimulering och prototypframtagning. Produktmodelleringen avser att utifrån en framtagen produktidé medelst ytmodellering, alternativt genom 3D-skanning av fysiskt objekt, skapa en datorbaserad produktmodell. Produktsimuleringen avser att ge en insikt i realtidssimulering (Virtual Reality, VR) och dess möjligheter att utifrån den framtagna produktmodellen simulera komplexa relationer mellan människa, produkt och miljö. Prototypframtagning avser friformsframställning (”Rapid Prototyping”) av framtagen datorbaserad produktmodell till ett fysiskt objekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen omfattar kortfattat grundläggande delar i 3D produktmodellering medelst ytmodellering, 3D skanning, produktsimulering och friformsframställning.

För ytmodelleringsdelen behandlas utifrån använt datorprogram (”Alias”, Alias Studio från Autodesk) följande.

För produktsimuleringen (VR) behandlas utifrån använt datorprogram (EON Studio) följande.

Friformsframställningsdelen behandlar ett antal friformsframställningsmetoder.

Litteratur
Kortmanualer, introduktionsskrifter och övningsuppgifter för programmen Auto Studio och använt VR-program.