Kursplan för läsåret 2007/2008
DATORBASERAD PRODUKTMODELLERING OCH -SIMULERINGMMK120
Computer Aided Product Modelling and Simulation

Antal högskolepoäng: 4,5. Betygskala: UG. Nivå: G1 (Grundnivå). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Överlappar följande kurs/kurser: IDEA10 och IDEA10. Obligatorisk för: ID2. Kursansvarig: Prof. Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förkunskapskrav: TNS100 Datorverktyg. Prestationsbedömning: Betyget ges antingen godkänt eller underkänt beroende på närvaro, deltagande och färdigställande av hemuppgifter. Övrigt: Undervisningsform. Kursen består av lektioner och självständiga handledda datorövningar. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Att lära sig tillämpa och praktisera användningen av grundläggande datorprogram för 3D design .

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Kursen inleds med en bred introduktion om användning och tillämpning av 3D program inom industridesignyrket. Användning och navigering genom Alias Auto Studio modulanvändarinterface förklaras och praktiseras (menyer, ikoner, snabbtangenter, funktioner etcetera) före det att NURBS-modelleringskonceptet med kurvor introduceras. Olika typer av kurvor och ytor praktiseras, baserat på ommodellering av enkel produkt i 3D.

Frågor ägnas åt ytnoggrannhet och modellkvalitet och även modellstrategi (”Hur börjar man”).

Grundläggande rendering lärs baserat på den slutliga modellen, inkluderande områden som val av upplösning, scensättning, kamerasättning, ljussättning, färger, material och påläggning av grafik och texturer.

Litteratur
Relevanta webbsidor, nätbaserade användarforum och manualer som bestäms i samråd med läraren.