Kursplan för läsåret 2007/2008
DESIGN MANAGEMENT OCH TEKNISK FRAMSYNMMK075
Design Management and Technology Foresight

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen kan komma att ges på engelska. Obligatorisk för: MD4. Kursansvarig: Professor Robert Bjärnemo, robert.bjarnemo@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Förutsatta förkunskaper: MMK097 Konstruktionsteknik från teknisk design perspektiv, MMK045 Produktinnovation och IDE062 Designmetodik. Prestationsbedömning: Ett obligatoriskt projektarbete ingår i kursen, vilket utförs i grupper om 3 - 5 studenter per grupp. Godkända projektarbeten poängsätts i intervallet 25 - 50 poäng. Alla gruppmedlemmarna erhåller den för respektive projektarbete uppnådda poängen. Utöver projektarbetet ingår också en individuell skriftlig tentamen, för vilken 25 - 50 poäng erhålls vid godkänt resultat. Poängsatta delmoment: 2. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Syftet med denna kurs är att skapa förståelse för och insikt i hur styrningen av teknisk design bör integreras i företagets ledningsarbete och specifikt i dess utvecklingsfunktion. Eftersom teknisk design innefattar både hantering av designfrågor och mera traditionella utvecklings-/konstruktionsfrågor, så fokuseras på sådana metoder och tekniker som är av generisk karaktär och som kan tillämpas på såväl strategisk, taktisk som operativ nivå inom alla områdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
För att kunna uppnå kursmålen är det nödvändigt att behandla ett relativt stort antal områden av högst olika karaktär, men som alla bidrar till det övergripande målet. Konkret har vi valt att behandla följande:

”Design Management” - sett i ett övergripande företagsperspektiv. Denna definierar kursens huvudinnehåll. Inom ramen för detta avsnitt behandlas frågor av typen: Vad är design? Hur kan man styra designprocessen? Hur genomförs produktgenomförelser (”benchmarking”)?

Projektledning – här behandlas grundläggande frågor om projektet som sådant till upprättandet av planer, projektets ekonomi, dess organisation, riskhantering osv.

Teknisk framsyn – avser att ge insikter och kunskaper om tekniska visioner och hjälpmedel som ”technology roadmaps” och liknande metoder för att kunna förutse och planera den framtida utvecklingen.

Immaterialrätt – detta avsnitt behandlar grundläggande insikter om patent, mönsterskydd och varumärken.

Industriell marknadsföring – detta avsnitt avslutar kursen och syftar till att fördjupa förståelsen om marknadsföring i det industriella perspektivet.

Litteratur
Bruce, M. and Bessant, J., Design in Business - Strategic Innovation Through Design, Financial Times/ Prentice Hall, Edinburgh, 2002.
Bjärnemo, R. (ed), Artikelkompendium - utgivet av avdelningen för maskinkonstruktion, LTH, 2007.

Poängsatta delmoment

Kod: 0108. Benämning: Projekt.
Antal Högskolepoäng: 4. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Varje kursdeltagare erhåller den för projektarbetet erhållna poängen. Poäng ges vid godkänt projektarbete i intervallet 25 - 50 poäng. Delmomentet omfattar: Ett projekt utförs i industrin eller i ett fiktivt företag. Målet för projektet är att studera hur "Design Management", tolkat i de delmoment som anges i kursens innehållsredovisning, praktiskt hanteras i industrin. Om värdföretag ej går att uppbringa, görs projektet i ett fiktivt företag. Projektet görs i grupper om 3–5 teknologer och redovisas i en för respektive grupp gemensam rapport.

Kod: 0208. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal Högskolepoäng: 3,5. Betygskala: UG. Prestationsbedömning: Tentamen ger vid godkänt resultat poäng i intervallet 25 - 50 poäng. Delmomentet omfattar: Tentamen avser kontroll av den individuella kunskapsinhämtningen från kursens teoridel.