Kursplan för läsåret 2007/2008
HYDRAULIK OCH PNEUMATIKMMK050
Hydraulics and Pneumatics

Antal högskolepoäng: 6. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M4, M4pu. Kursansvarig: Univ.adj. Per-Erik Andersson, Per-Erik.Andersson@mkon.lth.se, Maskinkonstruktion. Prestationsbedömning: För erhållande av slutbetyg krävs förutom genomförda laborationer, godkänd skriftlig tentamen. För de båda kursmomenten, hydraulik och pneumatik, krävs att minimipoäng uppnås för båda delarna för godkänd tentamen. Hemsida: http://www.mkon.lth.se.

Syfte
Kursens syfte är att ge studenterna grunderna i uppbyggnad och dimensionering av hydrauliska och pneumatiska system. Förvärvade kunskaper och insikter skall därmed utgöra en plattform för vidare självständig utveckling av kunskaperna inom området.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
För uppbyggnad och dimensionering av hydraulik- och pneumatiksystem genomgås de grundläggande fenomen och principer som de i systemen ingående komponenterna baseras på. Konkret innebär detta att såväl grundläggande teori som de tekniska lösningsprinciper som dessa komponenter baseras på genomgås. Genomgång av existerande komponenter. I kursen ingår också två obligatoriska laborationer, en i hydraulik och en i pneumatik.

Litteratur
Kompendier, institutionen för konstruktion och produktion/avd för hydraulik och pneumatik, LiTH.