Kursplan för läsåret 2007/2008
TRANSMISSIONER, DYNAMIKMME080
Transmissions, Dynamics

Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: A (Avancerad nivå). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: M4, M4pu. Kursansvarig: Univ.lektor Lars Vedmar, Lars.Vedmar@mel.lth.se, Maskinelement. Förutsatta förkunskaper: MME035 Transmissioner. Prestationsbedömning: Obligatorisk konstruktions-/beräkningsuppgift. För deltagande i tentamen fordras att den obligatoriska uppgiften är godkänd. Denna kan godkännas endast under den övningstid som schemalagts för denna specifika uppgift. Skriftlig tentamen. För betyg 3, 4 och 5 krävs 40, 60 resp 80% rätt på tentamen.

Syfte
Kursen ger detaljerad insikt i kritiska varvtal och dynamiska krafter i kuggväxlar och kammekanismer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll
Böj- och torsionskritiska varvtal. Dynamiska krafter i kugg- och kedjeväxlar. Dynamiska krafter i kammekanismer.

Litteratur
Vedmar, L: Transmissioner. KFS 2007.